Στρατηγική

Trading Philosophy:

Οι θέσεις που λαμβάνουμε κυμαίνονται :

1. Από 100% Cash σε

2. σε 75% Long / Short  ή &

3. σε 150% Long /Short (σε συγκεκριμένες περιόδους)

Σε βασικές γραμμές η Επενδυτική μας Στρατηγική βασίζεται σε απλούς κανόνες διαχείρισης χαρτοφυλακίου:

•1.    Επενδύουμε κεφάλαια/χρήματα που δεν θα τα χρειαστούμε σύντομα και δεν προορίζονται για κάποιον άλλο σκοπό.

•2.    Εφαρμόζουμε τακτικές διασποράς του κινδύνου μέσω κατανομής:

Κριτήρια Διασποράς – Κατανομή:

•α.   Σε διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα: αμοιβαία, ETFs, μετοχές, ομολογίες, εμπορεύματα, μετρητά, κλπ. (Asset Allocation, criteria)

•β.    Σε υψηλής & μικρής κεφαλαιοποίησης εταιρείες, (Market Cap, criterion).

•γ.   Σε αναπτυξιακές εταιρείες ή σε εταιρείες υπεραξίας (Style, growth, value)

•δ.    Σε διαφορετικούς τομείς  της οικονομίας / επιχειρήσεων (Sector)

•ε.    Σε διαφορετικούς βιομηχανικούς κλάδους εντός κάθε τομέα (Industry)

•στ. Σε εταιρείες διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών /χωρών (Geography)

•ζ    Σε διαφορετικούς διαχειριστές χαρτοφυλακίων / αμοιβαίων, αλλά και ομίλους επιχειρήσεων (Manager, criterion)

•η.  Σε διαφορετικές μετοχές, με επιθυμητή μέγιστη θέση ανά μετοχή κάτω από το 20% της συνολικής τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου μας (Stocks, criterion)

Γράφημα πιθανής κατανομής Χαρτοφυλακίου ανάλογα με το Επενδυτικό Προφίλ:  

Από αριστερά πρός τα δεξιά:

Συντηρητικό – Μέτρια Συντηρητικό – Ισορροπημένο – Μέτρια Επιθετικό – Επιθετικό Χαρτοφυλάκιο.

Πηγή: Charles Schwab.

Τέλος, με παράλληλη κατανομή κεφαλαίων σε διαφορετικές συνεργαζόμενες χρηματιστηριακές – επενδυτικές τράπεζες.

Leave a Reply