Στρατηγική Χαρτοφυλακίου!

now browsing by category

 

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Aναλογα με την Hλικια # 1 //

Διαχειριση Χαρτοφυλακιου

Διαχείριση χαρτοφυλακίου (Portfolio Management) είναι μια τεχνική κατανομής χρημάτων σε διαφορετικες κατηγορίες επενδυτικών προϊόντων  η βιομηχανικών τομέων η μετοχών ίδιας επενδυτικής κατηγορίας.  Η Κατανομή “Περιουσιακών στοιχείων” (Asset Allocation)  εμπίπτει στη τελευταία κατηγορία.

Read the rest of this page »